Teppan Yaki

Experience Teppan Yaki at Cho Cho San Thousand Oaks & Kisho Japanese Restaurant