Teppan Yaki

Experience Teppan Yaki at Cho Cho San Thousand Oaks & Kisho Japanese Restaurant

Kisho Only 

 Cho Cho San Thousand Oaks
and
Kisho